klaver

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen en diensten, een en ander in de ruimste zin des woords, aan afnemers of opdrachtgevers ( hierna te noemen ‘afnemer’) door Greenvalley International BV (Dufagro-lid) (hierna te noemen ‘leverancier’). In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan het leveren van goederen en diensten.

1.2. Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door leverancier gedaan aanbod, aanvaardt afnemer, bij uitsluiting, de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van en /of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover leverancier deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Dergelijke aanvaarding heeft slechts betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden en nimmer voor andere transacties tussen leverancier en afnemer.

 

2. Aanbod en aanvaarding

2.1. Alle aanbiedingen door of namens leverancier gedaan, ongeacht of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn gedaan, zijn vrijblijvend. Leverancier is bevoegd een aanbod onverwijld doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door afnemer te herroepen.

2.2. In het geval dat de aanvaarding van afnemer, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van leverancier, zal de overeenkomst niet tot stand komen.

2.3. Aanbiedingen ( waaronder mede begrepen opdrachten en bestellingen) van afnemer binden leverancier eerst indien leverancier het aanbod schriftelijk heeft bevestigd.

In het geval dat leverancier het aanbod van afnemer niet schriftelijk heeft bevestigd, vormt het enkele feit dat de uitvoering plaats gevonden heeft voldoende bewijs van de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst.

2.4. Indien afnemer niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van leverancier, welke afwijkt van een door leverancier gedaan aanbod, heeft gereageerd, wordt de overeenkomst geacht conform de bevestiging van leverancier tot stand te zijn gekomen.

2.5. Fouten of onduidelijkheden in offertes of orderbevestigingen kunnen niet leiden tot een afwijking van hetgeen leverancier werkelijk bedoeld heeft en doen leverancier evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

 

3. Levering, Risico

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco op de door afnemer met leverancier overeengekomen plaats; de wijze van verzending en de verzendroute staan ter keuze van leverancier.

3.2. Op afnemer rust een afnameplicht. Indien door leverancier aangeboden goederen om niet aan leverancier toe te rekenen redenen niet (kunnen) worden afgenomen, dan is leverancier bevoegd om ter hare keuze, de goederen op te slaan en / of te verkopen dan wel, indien opslag en /of verkoop redelijkerwijs niet van leverancier kan worden gevergd, te ( doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst komen voor rekening van afnemer. Een en ander laat onverlet eventuele andere rechten van leverancier tegenover afnemer.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komt en blijft het risico van beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de goederen voor afnemer vanaf het tijdstip van aflevering. Indien leverancier goederen ter aflevering aanbiedt, maar de goederen om niet aan leverancier toe te rekenen redenen niet ( kunnen) worden afgenomen, komt en blijft het risico vanaf het moment van aanbieding voor afnemer. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van deelleveringen.

3.4. Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van leverancier geschiedt, dient onder tijdstip van aflevering te worden verstaan het moment waarop de goederen gelost zijn; indien het vervoer door of namens afnemer geschiedt, dient onder tijdstip van aflevering te worden verstaan het moment waarop met het laden een aanvang wordt gemaakt.

3.5. Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van leverancier geschiedt, dient afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk en volledig gezuiverd ontvangstmateriaal van voldoende capaciteit en dient afnemer te garanderen dat opslagplaatsen, waarin of waar de goederen gelost moeten worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn. Indien de goederen door of namens afnemer bij leverancier worden opgehaald, dient afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk ontvangstmateriaal en deugdelijke vervoermiddelen van voldoende capaciteit.

3.6. Leverancier heeft te allen tijde het recht de goederen in gedeeltes te leveren en deze deelleveringen te factureren. Elke deellevering kan in dit geval worden beschouwd als een zelfstandige overeenkomst.

3.7. Geleverde goederen worden in beginsel nimmer door leverancier teruggenomen. In geval, om welke reden dan ook, leverancier uitdrukkelijk aan afnemer toestaat goederen te retourneren, zullen deze steeds voor risico van afnemer worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van afnemer. Ingeval een door afnemer ingediende reclame gegrond blijkt te zijn, komen eventuele kosten van retourzending voor rekening van leverancier.

 

4. Leveringstermijnen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. Overschrijding van een door leveancier opgegeven leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht op gerechtelijke of buitenrechtelijke ontbinding van de overeenkomst, noch enig recht tot opschorting van de betalings- en afnameverplichting. In geval van niet-tijdige levering is leverancier dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld, in verzuim, terwijl afnemer onverminderd tot afname verplicht is. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van enige andere toerekenbare tekortkoming van leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover afnemer. Het in dit lid bepaalde vindt geen toepassing in die gevallen waarin nakoming door leverancier blijvend onmogelijk is.

4.2. In geval van verzuim zoals in het vorige lid bedoeld, heeft afnemer geen recht op schadevergoeding doch slechts de keuze om , binnen een door leverancier te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te eisen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Gedeeltelijke levering geeft afnemer slechts het recht op gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.3. In geval een door afnemer bij een bestelling opgegeven leveringstermijn voor leverancier bezwaarlijk mocht zijn, dient afnemer aan redelijke verlangens tot verschuiving tegemoet te komen.

4.4. Ingeval geen leveringstermijn is opgegeven of overeengekomen, zal levering plaatsvinden binnen een door leverancier te bepalen en in de omstandigheden van het geval redelijke termijn.

 

5. Prijs

5.1. Prijslijsten en andere noteringen van leverancier kunnen steeds door leverancier gewijzigd worden.

5.2. De aan afnemer geleverde goederen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berekend tegen de prijzen zoals blijkend uit de prijslijst of andere noteringen van leverancier dan wel tegen de algemeen bij leverancier geldende tarieven , geldend op de dag van levering.

5.3. Alle prijzen zijn zonder korting of toeslag en exclusief verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.4. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst reeds een prijs is overeengekomen, is deze gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen dan wel andere heffingen. Indien na de totstandkoming één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaat, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en integraal aan afnemer in rekening te brengen, althans na drie maanden.

5.5. In geval van een in vorige lid bedoelde prijsverhoging, anders dan door overheidsmaatregelen die leverancier verplichten of de bevoegdheden geven om een prijs te verhogen, is afnemer evenwel bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, ,mits dit schriftelijk geschiedt binnen vijf werkdagen na de datum waarop leverancier afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld, evenwel zonder dat leverancier tot betaling van enige schadevergoeding is gehouden, een en ander behoudens voor zover de overeenkomst reeds (gedeeltelijk ) is uitgevoerd. In geval van gedeeltelijke uitvoering heeft afnemer slechts de mogelijkheid de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden.

 

6. Betaling

6.1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum uitsluitend door storting of overmaking op één der op de factuur vermelde rekeningen, zonder aftrek van enige korting. Afnemer mag hetgeen hij aan leverancier verschuldigd is slechts verrekenen met een opeisbare schuld van leverancier aan hem, voor zover deze schuld aan leverancier uitdrukkelijk schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.2. Een betaling wordt steeds toegerekend op de oudste openstaande vordering van leverancier op afnemer. De betaling strekt, ongeacht eventuele andersluidende aanwijzingen van afnemer, in de eerste plaats in mindering op eventuele ( invordering-) kosten, vervolgens op reeds verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

6.3. Onverminderd aan leverancier verder toekomende rechten, is afnemer, in geval van niet-tijdige betaling door afnemer van het volledige aan leverancier verschuldigde bedrag dan wel in geval van enige andere toerekenbare tekortkoming van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover leverancier, van rechtswege tegenover leverancier in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Al hetgeen afnemer op dat tijdstip aan leverancier verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.

6.4. Indien afnemer surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op andere wijze het beheer of de beschikking over ( een deel van) zijn vermogen verliest /dreigt te verliezen, zijn bedrijfsactiviteiten overdraagt, staakt dan wel beëindigt, alsmede in alle andere gevallen waarin volledige nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijze niet meer mogelijk of te verwachten is, wordt in deze gevallen al hetgeen afnemer op dat tijdstip aan leverancier verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar en is leverancier bevoegd de overeenkomst met afnemer te ontbinden, onverminderd aan leverancier verder toekomende rechten. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ingeval de rechtsvorm van het bedrijf van afnemer wijzigt en /of ( voor zover afnemer een rechtspersoon is) wijziging optreedt in het bestuur en /of de (overwegende) zeggenschap over afnemer.

6.5. Onverminderd aan leverancier verder toekomende rechten en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is afnemer vanaf het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop afnemer daadwerkelijk heeft betaald, van rechtswege over het factuurbedrag een vertragingsrente aan leverancier verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente van de Nederlandse Bank, vermeerderd met de alsdan door de banken in rekening gebrachte toeslagrente en een opslag van 2 %, zulks op jaarbasis.

6.6. Onverminderd aan leverancier verder toekomende rechten, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met de handhaving van de rechten van leverancier tegenover afnemer, voor rekening van afnemer. Tenzij leverancier aannemelijk maakt dat deze op een hoger bedrag moeten worden bepaald, worden de buiten gerechtelijke kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) vastgesteld op 10 % van hetgeen afnemer aan leverancier verschuldigd is.

6.7. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om van afnemer vooruitbetaling, onmiddellijke betaling of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer tegenover leverancier. Indien afnemer, na daartoe (schriftelijk) door leverancier te zijn uitgenodigd, niet binnen vijf werkdagen daarna zekerheid heeft gesteld, een en ander tot genoegen van leverancier, zal afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, van rechtswege tegenover leverancier in verzuim zijn.

6.8. Ter zake van al hetgeen afnemer tegenover leverancier verschuldigd is, geldt als volledig bewijs de boekhouding en administratie van leverancier, behoudens tegenbewijs van afnemer. Indien afnemer van oordeel is dat het factuurbedrag dat hij verschuldigd is, onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen vijf werkdagen na datum van de betreffende factuur bij leverancier schriftelijk bezwaar aan te tekenen, onder nauwkeurige opgave van de door afnemer gepretendeerde foutieve bedragen, bij gebreke waarvan het recht op bezwaar te maken tegen het factuurbedrag vervalt.

6.9. Ingeval een door afnemer ingediende reclame gegrond blijkt te zijn voordat de betalingstermijn is verstreken, zal:

– indien tot een prijsreductie wordt besloten, afnemer voor het daarmee gemoeide bedrag van leverancier een creditnota ontvangen;

– indien tot vervanging wordt besloten en de te vervangen goederen voor het verstrijken van de betalingstermijn retour zijn ontvangen, een creditnota voor de retour ontvangen goederen door leverancier worden uitgeschreven en zullen de nieuw geleverde goederen opnieuw worden gefactureerd.

6.10. Leverancier is te allen tijde bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van afnemer zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die leverancier te eniger tijd aan afnemer verschuldigd is.

7. Reclame

7.1. Afnemer dient de goederen terstond na ontvangst daarvan te (doen) controleren op hoeveelheid, gewicht, soort, staat, kwaliteit, samenstelling, deugdelijkheid en andere hoedanigheden. De kosten van controle komen voor rekening van de afnemer.

7.2. Het risico dat de goederen naar hun aard niet geschikt zijn voor de toepassing(en) die afnemer daaraan wil geven, berust bij afnemer.

7.3. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van afnemer geheel noch ten dele op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van leverancier worden gebracht binnen de in dit artikel aangegeven termijnen.

7.4. Elk recht tot reclameren vervalt indien afnemer niet of niet ten volle aan dit artikel bepaalde voldoet, in welk geval de afnemer geacht worden de goederen als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.

7.5. Op afnemer rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door leverancier geleverd zijn.

7.6. Eventuele reclames verband houdende met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door afnemer bij levering van de goederen op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument gespecificeerd te worden aangetekend. Alle overige reclames dienen leverancier binnen twee werkdagen nadat afnemer eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

7.7. In ieder geval zal beoordeling of de goederen beantwoorden aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand, waarin zij verkeren op het tijdstip van levering. Goederen waaromtrent door afnemer is gereclameerd, dienen door afnemer dan ook zorgvuldig, en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van leverancier voor nader onderzoek, door leverancier of door een door leverancier aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Zonodig zal aan leverancier prompt toegang worden verleend tot de plaats(en), waar de goederen zich bevinden. Afnemer zal er tevens voorzorg dragen eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en beperkt te houden.

7.8. Reclame is niet mogelijk indien afnemer tot gebruik, vermenging, verwerking, of doorverkoop van goederen is overgegaan, terwijl afnemer de onvolkomenheid of tekortkoming door eenvoudige controle had kunnen constateren.

7.9. In geval van een eventuele bemonstering zal deze door een beëdigd monsternemer of een daartoe bevoegde deskundige naar keuze van leverancier geschieden; de namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs op wat betreft de samenstelling, kwaliteit en staat van de goederen ten tijde van de monsterneming.

7.10. Onderzoek van de goederen of van monsters daarvan zal in eerste instantie door leverancier worden verricht dan wel, in geval van betwisting door afnemer, worden overgedragen aan het T.N.O. te Zeist of een ander door leverancier aan te wijzen, daartoe geëigend instituut. De kosten van bemonstering en onderzoek komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

7.11. Indien afnemer met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, reclameert en zijn reclame betrekking blijkt te hebben op een aan leverancier toe te rekenen tekortkoming, zal leverancier, ter hare keuze, de betreffende goederen vervangen, waarna de vervangen goederen eigendom van leverancier worden tenzij een pro rata reductie op de prijs wordt verleend indien de onvolkomenheid of tekortkoming slechts van ondergeschikte aard is of slechts op een klein gedeelte van de levering betrekking heeft. Afnemer dient leverancier hiertoe een redelijke termijn te gunnen.

7.12. Aan het hiervoor in lid 11 bepaalde, kan afnemer geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover leverancier tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van leverancier tegenover afnemer voor schade die direct of indirect het gevolg is van de niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van de schending van enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting tegenover afnemer of derden is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen waartoe leverancier gehouden is blijkens artikel 7, lid 11 en 12 bepaalde.

8.2.  Leverancier garandeert haar producten overeenkomstig de garantie van haar toeleveranciers conform de specificatie en het analysecertificaat van de desbetreffende levering voor zover van toepassing en beperkt haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot datgene waartoe zij conform die garantie gehouden is. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, gevolgschade – bedrijfsschade mede daaronder begrepen-, kosten en interesten is uitgesloten, tenzij er aan de zijde van de leverancier sprake zou zijn van opzet of grove schuld.

8.3. Indien een door leverancier ingeschakelde ondergeschikte en /of hulppersoon wordt aangesproken terzake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van het met afnemer overeengekomen ten diensten van leverancier, zal hij het recht hebben zich te beroepen op de door de leverancier tegenover afnemer bedongen aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting

8.4. In geen geval zal leverancier gehouden zijn tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van schade, waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden, op haar assuradeuren kan verhalen; indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto factuurwaarde van de betreffende levering, doch maximaal tot een bedrag van € 15.000.

8.5. Iedere rechtsvordering jegens leverancier ter zake van geleverde goederen zal verjaren door verloop van drie maanden vanaf het moment dat het geleverde verbruikt is.

8.6. Afnemer zal leverancier vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op leverancier af.

 

9. Overmacht

9.1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van leverancier, al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van leverancier kan worden verlangd, zoals onder andere ( doch niet uitsluitend) gebrek aan grondstoffen; stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten dan wel de afvoer van gereed product als gevolg van weersomstandigheden, transportbelemmeringen en besmetting of besmettingsgevaar; bedrijfsstoringen, gebreken of schade aan productiemiddelen; staking of vergelijkbare acties; werkstaking, oproer, oorlog, natuurrampen ( al dan niet toerekenbare) tekortkomingen aan de zijde van door leverancier ingeschakelde derden; alsmede maatregelen van overheidswege.

9.2. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten, geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, nadat de overmachtsituatie twee maanden heeft voortgeduurd, een en ander zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

9.3. Indien leverancier met meer dan één afnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende gelijke of gelijksoortige goederen en leverancier door een haar niet toe te rekenen omstandigheid niet in staat is alle overeenkomsten ten volle na te komen, is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst zij in welke mate na komt.

9.4. In geval van overmacht is leverancier gerechtigd prijzen en/of leveringscondities aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door leverancier geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat afnemer al zijn verplichtingen tegenover leverancier ter zake van alle krachtens enige overeenkomst aan afnemer geleverde of te leveren goederen ten volle heeft voldaan. Het voorgaande is van overeenkomstige

toepassing op alle vorderingen wegens enige tekortkoming van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover leverancier uit hoofde van dergelijke overeenkomsten.

10.2. Het is afnemer niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden of aan derde enig ander recht daarop te verlenen.

10.3. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf Afnemer is gehouden deze goederen eveneens slechts onder beding van eigendomsvoorbehoud, overeenkomstige het bepaalde in dit artikel, te leveren. Indien volledige nakoming van de verplichtingen van afnemer redelijkerwijze niet meer mogelijk of te verwachten is, is afnemer gehouden een op handen zijnde verkoop terstond en schriftelijk aan leverancier te melden.

 

11. Overdracht

Afnemer is niet bevoegd zijn aan overeenkomsten met leverancier te ontlenen rechten danwel uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen aan derden over te dragen, welke rechten en verplichtingen evenmin vatbaar zijn voor overgang van rechtswege, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier.

 

12. Partiële nietigheid, Afstand

12.1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn , blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt alsdan een bepaling die door leverancier zou zijn bedongen, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn ongeldigheid zou zijn afgezien.

12.2. Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door leverancier, brengt dit niet mee dat leverancier afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

 

13. Toepasselijk recht, Geschillen

13.1. Op alle overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing; in geval van internationale transacties is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

13.2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter ter ressort van de vestigingsplaats van leverancier.